privacy verklaring

PRIVCACYBELEID VAN BiBa Products BV
Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die BiBa Products BV  verwerkt van haar [leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden].
Indien je via onze site een bestelling plaatst je persoonsgegevens aan BiBa Products BV verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.
1. Verantwoordelijke 
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
BiBa Products BV, Bermweg 50, 2906 LC Capelle aan den IJssel, KVK nummer 24405021
De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via info@bibabad.nl
2. Welke gegevens verwerkt BiBa Products BV en voor welk doel
2.1       In het kader van jouw bestelling worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
            a) voor- en achternaam
            b) adresgegevens eventueel postadres
            c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  
            
2.2       BiBa Products BV verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende      doeleinden:
            je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor het verwerken van de bestellingen, en contact over het verloop van de  betreffende bestellingen
3. Bewaartermijnen
BiBa Products BV verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van de wettelijke bewaarplicht administratie. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.
4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft BiBa Products BV passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1     Via ons contact adres info@bibabad.nl  kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.BiBa Products BV  zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met BiBa Products BV.
5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop BiBa Products BV je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan info@bibabad.nl

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.